Tiesas vadība maina prettiesisko praksi

Administratīvās apgabaltiesas vadība atteikusies no savas prakses norādīt tiesnesim lietas izskatīšanas laiku.

Kā ziņots iepriekš, šāda prakse neatbilda tiesneša neatkarības principam, Administratīvā procesa likuma 301.panta pirmajai daļai, Eiropas Padomes Ministru komitejas 2010.gada 17.novembra rekomendācijas CM/Rec (2010)12 4. un 6.punktam. Saskaņā ar tiesneša neatkarības principu visas procesuālās darbības lietas izlemšanai ir tiesneša kompetencē. Tas atspoguļojas tiešā tekstā Administratīvā procesa likuma 301.panta pirmajā daļā, kura noteic, ka „pārliecinājies, ka ir ievērota apelācijas sūdzības iesniegšanas kārtība, tiesnesis referents pieņem lēmumu par apelācijas sūdzības pieņemšanu un apelācijas tiesvedības ierosināšanu. Ja lietas izskatīšana noteikta mutvārdu procesā, vienlaikus ar apelācijas tiesvedības ierosināšanu tiesnesis referents nosaka tiesas sēdes dienu un laiku”.

Biedrība pirms gada aicināja Tieslietu ministriju iejaukties, taču ministrija nesaskatīja likuma pārkāpumu. Visbeidzot, vienīgi pēc Eiropas Padomes tiesnešu organizāciju iesaistīšanās un Latvijas pārkāpuma atspoguļošanas starptautiskajos novērtējumos tiesas vadība atteikusies no prakses noteikt tiesnesim lietas izskatīšanas laiku.